Przetargi

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej

Data publikacji: 2017-01-20 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Chirurgii Ogólnej,

Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej

 

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.03.2017 r. na okres 24 miesięcy.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Elżbieta Sylwestrzak – Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 280 56 01

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.02.2017 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej SP ZOZ w Turku”.

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi do 60 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godz. 11.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – sala nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 07.02.2017 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, modyfikacji SWKO, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego w całości lub części.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz. 1793).

 

             Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

        Dawid Klecha

 

 

Turek, dnia 20 stycznia 2017 r.

 

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania