Przetargi

OGŁASZA KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu

Data publikacji: 2017-11-14 13:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),

 

O G Ł A S Z A    K O N K U R S    O F E R T

 

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu Tureckiego i Miasta Turek

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Plac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Elżbieta Sylwestrzak – Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 280 56 01

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2017 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie

Powiatu Tureckiego i Miasta Turek”

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godz. 11.15

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej

– sala nr 9 Administracja II piętro.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 04.12.2017 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

 

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1938).  

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjacji, odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

        p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
           w Turku
      Grzegorz Gibaszek

 

Turek, dnia 14 listopada 2017 r.

Korespondencja:


ogłoszenie z rozstrzygnięciu

Status:


zakończony

Pliki do pobrania