Fundusze Unijne

„Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuku w związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

„Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Tuku w związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Celem projektu jest wsparcie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swojej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

Działania w projekcie będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej. Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie oraz przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Na zakup projektu składa się zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Całkowita wartość projektu – 520 000,00 PLN

Kwota dofinansowania – 520 000,00 PLN

Informacje o Projekcie dostępne na stronie – www.pois.gov.pl