Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej

Data publikacji: 2015-02-10 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 217),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu tureckiego i Miasta Turek.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z możliwością aneksowania na dalszy okres.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Waldemar Majda.

2. Kierownik Działu Kadr i Płac - Maria Opitz.

Oferty należy składać w terminie do 18 lutego 2015 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach z opatrzonych hasłem :

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej Powiatu tureckiego i Miasta Turek –………………………………………………… /wpisać obszar realizacji zamówienia/”.

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2015 r. o godz. 11:15   w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 lutego 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.Uz 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny usług, odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       p.o. Dyrektor

                                                                                                               SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                 Dawid Klecha

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania