Przetargi

KONKURS - uzupełniający - DPDiP

Data publikacji: 2019-07-16 13:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

 

OGŁASZA  KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych :

1)   Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - Izba Przyjęć

2)   Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka

zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  1. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - zespoły ratownictwa medycznego
  2. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny oraz nocna

i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska.

                                                                      

Umowy zostaną zawarte:

  1. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - Izba Przyjęć do 31.03.2020
  2. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej do 31.03.2020 r.
  3. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - zespoły ratownictwa medycznego do 30.06.2020 r.
  4. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska do 30.06.2020 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : lek. med. Waldemar Majda 063 2805605

Oferty należy składać w terminie do 31.07.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie SP ZOZ w Turku w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć ………………………………...………………………………

wpisać zakres udzielania świadczeń”.

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. godz. 12.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 07.08.2019 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz.1938).

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert, odwołania konkursu albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                        

   

            Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

     Krzysztof Sobczak

 

Turek, dnia  16 lipca 2019 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania