Przetargi

KONKURS udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Data publikacji: 0000-04-25 13:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Tomasz Ignaczewski codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 2805605

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 maja 2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza”.

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2019r. godz. 11.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 maja 2019 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz.1938).

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert, odwołania konkursu albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                        

 

             Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

 

     Krzysztof Sobczak

 

 

Turek, dnia  25 kwietnia 2019 r.

 

Korespondencja:


Turek, dnia 13 maja 2019 r.

 

Dotyczy : przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w SP ZOZ w Turku.

 

                   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) w zw. z Rozdziałem XV ust. 1 SWKO Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku zawiadamia, że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej  w SP ZOZ w Turku ogłoszony dnia 25.04.2019 r. ulega zmianie z :

- konkurs zostanie  rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 maja 2019 r.

na następujący :

- konkurs zostanie  rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

 

 

             Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

 

     Krzysztof Sobczak

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Turek, dnia 24 maja 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

 

 

            Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, 

ul. Poduchowne 1 informuje, że komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakwalifikowała do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym postępowaniu konkursowym oferty złożone przez :

                  

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Salą Porodową :

 

dr n.med. Jarosław Hajdo

 

Poradnia specjalistyczna Ginekologiczno – Położnicza

 

 

 

 

 

                       Dyrektor

       Samodzielnego Publicznego

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                

                 Krzysztof Sobczak

 

 

 

 

Status:


zakończony

Pliki do pobrania