Przetargi

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Data publikacji: 2020-09-08 12:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Dorota Kurczewska – Główny Księgowy codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 2805602

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 września 2020 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Ortopedii

 i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.”

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2020 r. godz. 11.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22 września 2020 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz.1938).

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.            

 

 

             Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

 

     Krzysztof Sobczak

 

 

Turek, dnia  08 września 2020 r.

 

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania