Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - TS/NiSWOL

Data publikacji: 2020-09-11 13:00:00

Informacje podstawowe:

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza do składania ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska

 

Umowy zostaną zawarte na okres 24 miesięcy.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest  lek. Waldemar Majda - Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa         

tel. 63 280 56 05 w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00.  

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą :

Konkurs Ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska

Nie otwierać do dnia 21.09.2020 r. do godz. 12.15

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godz. 12.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 25.09. 2020 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U z 2019 poz.373)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                        

                              

   Dyrektor

                  Samodzielnego Publicznego

            Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                               

                      Krzysztof Sobczak

 

 

 

 

Turek, dnia 11 września 2020 r.

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania