Przetargi

OGŁASZA KONKURS OFERT i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy, położne w SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2018-06-12 10:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 160),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S    O F E R T

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy, położne w SP ZOZ w Turku

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.09.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Dorota Brzęcka  – Naczelna Pielęgniarka codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 280 56 11

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.07.2018 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy, położne

w SP ZOZ w Turku

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018r. o godz. 11.15

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej

– sala nr 9 Administracja II piętro.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13.07.2018 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

 

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1938).  

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjacji, unieważnienia konkursu w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

           Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

           w Turku

      Grzegorz Gibaszek

 

 

Turek, dnia 12.06.2018 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania