Przetargi

KONKURS OFERT -na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w trybie planowym.

Data publikacji: 2019-12-30 10:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

62–700 Turek, ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190)

O G Ł A S Z A    K O N K U R S    O F E R T

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w trybie planowym.

 

Przedmiot konkursu obejmuje badania TK wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w trybie planowym.

Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ze Specyfikacją Konkursu Ofert /SKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SKO.

Ogłaszający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Waldemar Majda – codziennie w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 280 56 02 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@szpital.turek.pl .

Oferty należy składać w terminie do 09.01.2020r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

Konkurs ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

badań tomografii komputerowej wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w trybie planowym.

Nie otwierać przed dniem 09.01.2020 r. godz. 12.15 ”.

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływam terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2020r. o godz. 12.15
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1 w sali konferencyjnej (Administracja, II piętro, p. 9).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15.01.2020r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub części
oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

 

Krzysztof Sobczak

 

Turek, dnia 30.12.2019r.

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania