Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - ambulatorium

Data publikacji: 2020-04-20 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz.2190),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 

Umowy zostaną zawarte na okres 24 miesięcy.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Sekcji Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : lek.Waldemar Majda – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

tel. 63 280 56 05 w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00.  

 

 

Oferty należy składać w terminie do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą :

Konkurs Ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 

Nie otwierać do dnia 27 kwietnia 2020 do godz. 12.15

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U z 2017 poz.1938)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                        

                              

    Dyrektor

                  Samodzielnego Publicznego

            Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                                

                       Krzysztof Sobczak

 

Turek, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania