Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Data publikacji: 2018-01-30 10:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

            1) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć,

2) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć – świadczenia w rodzaju podstawowa opieka  

    zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

                                                                      

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Administracyjno – Organizacyjnym. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego – Elżbieta Sylwestrzak tel.63 2805601

Oferty należy składać w terminie do 08.02.2018 r. do godz. 13.00 w sekretariacie SP ZOZ w Turku w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć ………………………………...………………………………

wpisać zakres udzielania świadczeń”.

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej SP ZOZ w Turku .

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 14.02.2018 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz.1793 ze zm.)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                    

  Dyrektor

                  Samodzielnego Publicznego

            Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                               

                       Grzegorz Gibaszek

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania