Przetargi

ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. Personelu Średniego w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Data publikacji: 2019-01-11 14:00:00

Informacje podstawowe:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek

ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. Personelu Średniego w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 

Osoba na aplikowane stanowisko powinna:

1. posiadać wykształcenie wyższe medyczne,

2. legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego,

3. posiadać ukończony kurs BLS (Basic Life Support) lub ALS (Advanced Life Support),

4. posiadać co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym w służbie zdrowia,

5. posiadać umiejętności organizacyjne, pracy w zespole i kierowania zespołem,

6. być komunikatywna i odporna na stres.

 

Forma zatrudnienia:

Warunki wynagrodzenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku

ul. Poduchowne 1

62 – 700 Turek

do dnia 17.01.2019 roku do godz. 14.00.

w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą : Konkurs na Koordynatora ds. Personelu Średniego Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

 

Podania wraz z wymaganymi dokumentami przesłane na adres SP ZOZ w Turku drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu SP ZOZ w Turku przed upływem terminu składania ofert.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22.01.2019 roku.

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, SP ZOZ w Turku informuje, że:

 

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

 

Grzegorz Gibaszek

Korespondencja:


Status:


zakończony