Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Data publikacji: 2018-01-25 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz.1638),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

 

 

  1. Lekarz w zespołach ratownictwa medycznego
  2. Ratownik medyczny/pielęgniarka/rz w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć
  3. Lekarz transport specjalistyczny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Administracyjno – Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego – Elżbieta Sylwestrzak  

Oferty należy składać w terminie do 09.02.2018 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą :

Konkurs Ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć ………………………………………..(wpisać zakres)

 

Nie otwierać do dnia 09.02.2018 r. do godz. 13.15

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 r. godz. 13.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 27 lutego 2018 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U z 2017 poz.1938)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                               

 

    Dyrektor

                  Samodzielnego Publicznego

            Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                                

                       Grzegorz Gibaszek

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania