Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Data publikacji: 2018-01-19 09:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

 NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU PRZY UL. PODUCHOWNE 1

 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

•                    tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty;

•                    tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;

•                    co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;

•                   prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

•                    wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;

•                    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

II. Wymagane dokumenty:

•                    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

•                   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

•                   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

•                   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz spełnienie wymogów co najmniej ośmioletniego stażu w zawodzie,

•                   aktualne zaświadczenie o niekaralności,

•                    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku

•                    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

•                    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku.

Kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, powinny być poświadczone za zgodność z  oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Dyrektora SP ZOZ w Turku lub Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku”.

Na kopercie należy podać adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych:

     Regulamin konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową, dostępny jest na stronie internetowej  www.szpital.turek.pl.

     Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Turku dostępne są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ w Turku, ul. Poduchowne 1. 62-700 Turek, tel. 63280 56 00 i można się z nimi zapoznać w godzinach od 8.00 do 14.00.

     Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur określa się na 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o Regulamin konkursu i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2012, poz. 182).

                                                                                            

                    Dyrektor

     Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

           Grzegorz Gibaszek

Turek, dnia 19.01.2018 roku

Korespondencja:


Status:


zakończony