Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespół transportu sanitarnego specjalistycznego oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska NiŚWOL) i ambulatoryjnej

Data publikacji: 2015-02-13 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 217),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Zespół transportu sanitarnego specjalistycznego oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska NiŚWOL) i ambulatoryjnej

• świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zespole transportu specjalistycznego oraz w nocnej i  

  świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej (NiŚWOL) i ambulatoryjnej

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę/rza w zespole transportu  

  sanitarnego specjalistycznego w tym zespołu zabezpieczenia medycznego imprez

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów   

  uprzywilejowanych w zespole transportu sanitarnego specjalistycznego w tym zespołu zabezpieczenia medycznego   

  imprez

 

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego :

• świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zespołach wyjazdowych ,,S”,

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę/rza w zespołach ratownictwa   

  medycznego

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów  

  uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z możliwością aneksowania na dalszy okres.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Waldemar Majda.

2. Kierownik Działu Kadr i Płac - Maria Opitz.

Oferty należy składać w terminie do 18.02.2015 r do godz. 13:00 w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach z opatrzonych hasłem :

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych……………………………. (wpisać zakres)”.

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2015 r. o godz. 13:15   w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 lutego 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.Uz 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny usług, odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

    p.o. Dyrektor

                                                                                                         SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                  Dawid Klecha

 

Korespondencja:


Dotyczy zapytania ofertowego konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć (1. Zespół transportu sanitarnego specjalistycznego oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska NiŚWOL) i ambulatoryjnej;

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego)

 

1. Czy w związku z treścią Rozdziału VI pkt 4a SWKO może brać udział w przedmiotowym konkursie ratownik medyczny (ratownik medyczny prowadzący pojazdy sanitarne) zatrudniony na podstawie umowy o pracę w SP ZOZ w Turku i jednocześnie prowadzący własną działalność gospodarczą jako podwykonawca firmy zewnętrznej?

Odp. Udzielający Zamówienia dopuszcza branie udziału w konkursie przez ratowników medycznych/ratowników medycznych prowadzących pojazdy sanitarne będących pracownikami SP ZOZ w Turku i jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jako podwykonawców przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

 

2. Czy zostanie odrzucona oferta firmy, która zaoferuje do wykonywania umowy ratownika medycznego (ratownika medycznego prowadzącego pojazdy sanitarne) prowadzącego własną działalność gospodarczą?

Odp. Jeżeli przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zaoferuje do wykonywania umowy ratownika medycznego (ratownika medycznego prowadzącego pojazdy sanitarne) prowadzącego jednocześnie własną działalność gospodarczą to brak podstaw do odrzucenia
w tym zakresie oferty takiego przedsiębiorstwa.

 

3. Czy ratownik medyczny (ratownik medyczny prowadzący pojazdy sanitarne) będących etatowym pracownikiem SP ZOZ w Turku może wystartować w przedmiotowym konkursie jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą.


Odp. Dopuszcza się składanie ofert przez ratowników medycznych (ratowników medycznych prowadzących pojazdy sanitarne) będących etatowymi pracownikami SP ZOZ w Turku i jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Rozdział VI pkt 4a SWKO ma zastosowanie jedynie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SP ZOZ w Turku i nie prowadzących jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Status:


zakończony

Pliki do pobrania