Przetargi

OGŁASZA KONKURS na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej

Data publikacji: 2015-03-25 14:30:00

Informacje podstawowe:

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku w

Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej

           

                       

                       

                                                          

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWK/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWK.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest :

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Waldemar Majda.

 

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2015 r. do godz. 9:00 w sekretariacie SP ZOZ w Turku w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej chirurgii ogólnej”.

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu SP ZOZ w Turku do 31.03.2015  do godz.9:00

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31  marca 2015 r. o godz. 9:15  w sali konferencyjnej SP ZOZ w Turku .

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                                               p.o.Dyrektor

                                                                                              SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                              Dawid Klecha

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania