Przetargi

OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu tureckie

Data publikacji: 2015-03-26 12:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 217),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu tureckiego tj.

Gminy i Miasta Tuliszków,

Gminy Przykona,

Gminy Władysławów,

Gminy Kawęczyn

Gminy Brudzew

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umów z Przyjmującymi zamówienie wyłonionymi w drodze konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyjazdowej nocnej i świątecznej opiece pielęgniarskiej do dnia 31.12.2015 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Waldemar Majda.

2. Kierownik Działu Kadr i Płac - Maria Opitz.

 

Oferty należy składać w terminie do 13 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach z opatrzonych hasłem :

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej Powiatu tureckiego ………………………………………………… /wpisać obszar realizacji zamówienia/”.

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 11:15   w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1027).  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny usług, odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

                      p.o. Dyrektor

 SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                    Dawid Klecha

 

 

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania