Przetargi

OGŁASZA KONKURS na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć

Data publikacji: 2015-05-04 14:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

1) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć,

2) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć – świadczenia w rodzaju podstawowa opieka  

    zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

           

                                                          

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.06.2015 r. – 30.06.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

1. Kierownik Działu Kadr i Płac - Maria Opitz.

Oferty należy składać w terminie do 13 maja 2015 r. do godz. 11:00 w sekretariacie SP ZOZ w Turku w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć ………………………………...

………………………………………………….. wpisać zakres udzielania świadczeń”.

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 11:15  w sali konferencyjnej SP ZOZ w Turku .

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 maja 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                               p.o. Dyrektor

    SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Dawid Klecha

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania