Przetargi

O G Ł A S Z A K O N K U R S ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Data publikacji: 2015-06-26 13:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62–700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

 

 

Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ze Specyfikacją Konkursu Ofert /SKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Aneta Malczewska – codziennie w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00 pod nr telefonu: (63) 280-56-06.

 

Oferty należy składać w terminie do 13.07.2015 r. do godz. 1300 w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach z opatrzonych hasłem :

„Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem”

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed terminem otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2015 r. o godz. 1315   w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – sala nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 17 lipca 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1027).  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny usług, odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

p.o. Dyrektor

       Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                Dawid Klecha

 

Korespondencja:


Status:


zakończony

Pliki do pobrania