Przetargi

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu Tureckiego

Data publikacji: 2015-11-18 12:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 618),

 

O G Ł A S Z A    K O N K U R S    O F E R T

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu Tureckiego i Miasta Turek

 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Maria Opitz – Kierownik Działu Kadr i Płac codziennie w dni robocze od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu (63) 280 56 04

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem :

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie

Powiatu Tureckiego i Miasta Turek”

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2015 r. o godz. 13.15

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej

– sala nr 9 Administracja II piętro.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30.11.2015 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

 

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1027).  

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

                   Dyrektor                                                                                                                                

 Samodzielnego Publicznego

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

                w Turku

          Dawid Klecha

 

Turek, dnia 18.11.2015 r.                                                                                                  

 

 

 

Korespondencja:


O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu

Status:


zakończony

Pliki do pobrania