Przetargi

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Pzyjęć

Data publikacji: 2015-12-03 09:00:00

Informacje podstawowe:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

62 – 700 Turek ul. Poduchowne 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz.618),

O G Ł A S Z A    K O N K U R S

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć :

1. Zespół transportu sanitarnego specjalistycznego oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska NiŚWOL) i ambulatoryjna

• świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zespole transportu specjalistycznego oraz w nocnej i   świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej (NiŚWOL) i ambulatoryjnej

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę/rza w zespole transportu   sanitarnego specjalistycznego w tym w zespole zabezpieczenia medycznego imprez

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów    uprzywilejowanych w zespole transportu sanitarnego specjalistycznego w tym w zespole zabezpieczenia medycznego  imprez

 

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego :

• świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zespołach wyjazdowych ,,S”,

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę/rza w zespołach ratownictwa   medycznego

• świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów   uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert /SWKO/ można zapoznać się na stronie internetowej www.szpital.turek.pl lub w Dziale Kadr i Płac SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SWKO.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Kierownik Działu Kadr i Płac - Maria Opitz.

Oferty należy składać w terminie do 10 grudnia 2015 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w zamkniętych kopertach z opatrzonych hasłem :

 

Konkurs Ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć ………………………………………..(wpisać zakres)

 

Nie otwierać do dnia 10.12.2015 r. do godz. 13:00

 

Oferty przesłane na adres ogłaszającego konkurs drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Sekretariatu ogłaszającego konkurs przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2015 r. godz. 13:15   w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 w  sali konferencyjnej – pokój nr 9 Administracja II piętro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Turku.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U z 2015 poz.581)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części albo jego unieważnienia oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                 Dyrektor

                  Samodzielnego Publicznego

            Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                                                                                                                                                               

                            Dawid Klecha

Korespondencja:


1. Informacja o modyfikacji treści SWKO

2. Zapytania ofertowe

3. O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu 15.12.2015 r.

Status:


zakończony

Pliki do pobrania